معاونت تحقیقات و فناوری

جدول 1-7- اهم شاخصهای معاونت تحقیقات وفناوری درسال1392
جدول 2-7- گزيده شاخصهاي معاونت درسال1392
جدول 3-7- مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی ومنتشره توسط دانشگاه
جدول 4-7- تعداداعضاي شورای پژوهشی درسال92به تفکیک رتبه علمی
جدول 5-7- اسامی ومشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه درسال1392
جدول 6-7- توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی درسال92به تفکیک رتبه علمی
جدول 7-7- عملکردکمیته اخلاق درپژوهش های علوم پزشکی درسال1392
جدول 8-7- اسامی اعضاءکمیته اخلاق درسال1392
جدول 9-7- اسامی اعضاءهيأت علمی شرکت کننده درکنگره های خارج ازکشورباارائه مقاله درشش ماهه اول سال1392
جدول10-7- اسامی اعضاي هيأت علمی شرکت کننده درکنگرههای خارج ازکشورباارائه مقاله درشش ماه دوم‌سال92
جدول 11-7- توزيع فراوانی وضعيت مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی به تفکيک مجلات داخلی وخارجی
جدول 12-7- توزیع فراوانی مقالات ارائه شده درهمایشهای داخلی وخارجی درسال1392
جدول 13-7- نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده درمجله دانشگاه علوم پزشکی درسال1392
جدول 14-7- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع
جدول 15-7- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفكيك فعال وغيرفعال
جدول 16-7- خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
جدول 17-7- لیست تورهای علمی برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92
جدول18-7- مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 92
جدول 19-7-لیست کارگاههای‌برگزارشده‌توسط‌کمیته‌تحقیقات‌دانشجویی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌لرستان‌درسال‌ 1392
جدول 20-7- فهرست کتب تألیف یاترجمه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان درسال1392
جدول 21-7- پایان نامه های ارائه شده درسال92
جدول 22-7– فعالیتهای کتابخانه مرکزی درسال92
جدول23-7- بخش نشریات
جدول24-7- بخش پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی
جدول 25-7- بخش سفارشات
جدول 26-7- مشخصات کتابخانه ها
جدول27-7- میزان عملکردکتابخانه هادرسال92
جدول28-7- توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه هابه تفکیک میزان تحصیلات ورشته تحصیلی درسال92
جدول29-7- توزیع فراوانی عناوین کتب کتابخانه هادرسال92
جدول30-7- توزیع فراوانی منابع موجوددرکتابخانه هادرسال92
جدول 31-7- عملکردکتابخانه هادرسال92
ادامه جدول 31-7- عملکردکتابخانه هادرسال92
جدول32-7- توزیع فراوانی مجموعه نشریات موجوددركتابخانه هاي دانشگاه درسال92
جدول 33-7- طرحهای مصوب شورای پژوهشی سال 1392
جدول 34-7- مجموع طرحهای سال 1392 : 82 طرح
جدول 35-7-شاخص هاي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
جدول 36-7-تعداد اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی به تفکیک رتبه علمی در سال 92
جدول 37-7- اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی در سال 92
جدول 38-7-اهم شاخصهای مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی
جدول 39-7-اعتبار مراکز تحقیقاتی (اعم از مستقل یا وابسته)پژوهشگاهها به تفکیک مرکز و وضعیت طرحهای تحقیقاتی و تعداد مقالات چاپ شده وچگونگی استفاده از نتایج طرحها
 
نمودارها
نمودار 1-7- توزيع فراوانی اعضای شورای پژوهشی درسال92به تفکيک رتبه علمی
نمودار 2-7- نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده درمجله دانشگاه علوم پزشکی درسال1392
نمودار 3-7- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
نمودار 4-7- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال وغيرفعال
نمودار 6-7- توزیع فراوانی عناوين كتب کتابخانه هادرسال92
نمودار 5-7- توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه هابه تفکیک میزان تحصیلات درسال92