معاونت دانشچویی و فرهنگی

جدول1-6 -مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال92
جدول2-6- شاخص های سرانه اماكن دانشجويي فرهنگي درسال92
جدول3 -6- نام،ظرفیت وتعداد ساکنین خوابگاه های دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 92
جدول 4-6-فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه هاي دانشگاه درسال 1393:
جدول 5–6-آمار ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول 6- 6-میزان وام ها وخدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه درسال92
جدول 7- 6-اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی
جدول 8-6-اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی
جدول 9- 6-اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل
جدول10-6- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت
جدول 11-6- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماریهای موردمراجعه
جدول 12- 6-خلاصه آمارو اقدامات پیشگیری اولیه(فراگیر) دراداره مشاوره دانشجویی
جدول 13- 6-نشريات و ويژه نامه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول 14-6-تعداداعضای فعال درنشریات درسال 1392
جدول 15- 6-اقلام آماري مربوط به شاخص‌ها واستانداردهاي واحدفرهنگی وفوق برنامه درسال 1392
جدول16 –6-فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال1392شش ماهه اول
جدول 17–6-فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1392 شش ماهه دوم
جدول18-6- آمارفعاليت های تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول 19-6-فضاهای ورزشی درسال 1392

نمودار1-6- ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاههاي دخترانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1392
نمودار2-6-ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1392